โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

3.5 ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมีการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน แต่เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้าด้วยกัน   ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน อ่านต่อ

 3.4 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ธรรมชาติมนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ร่วมกันทำงานสร้างสรรสังคมเพื่อให้ ความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น  อ่านต่อ

3.3 อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบเครื่อยข่ายคอมพิวเตอร์

คืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล่าวเบื้องต้น มีดังนี้

1. การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย          3. สวิตซ์ 

2. สายสัญญาณหรือสายเคเบิล    4. โมเด็มเราเตอร์ อ่านต่อ

3.2 การสื่อสารข้อมูล

กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล อ่านต่อ

3. การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

       3.1 ความรู้เบ้องต้นของการสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารข้อมูลเป้นการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  อ่านต่อ

2.4 การจัดการซอฟต์แวร์เพื่อมาใช้งาน

โดยปกติแล้วเราสามารถหาซอฟต์แวร์มาใช้งานได้หลาย ๆ วิธี ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของการสั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตหรือใช้ตัวอย่างทดลองจากการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตได้  อ่านต่อ
2.3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ 

ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง อ่านต่อ